Werkwijze

Aanmelding: 

U kunt zich telefonisch aanmelden of per email.

Telefonisch bereikbaar 06 2447 6052 op maandag en dinsdag van 13.00-13.30u.

Mocht ik telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u een boodschap inspreken met vermelding van naam en telefoonnummer of mij mailen.  Ik contact u zo snel mogelijk.

Emailinfo@activepsychotherapie.nl

Per 25 mei geldt de Europese wet op privacy, de AVG. In het kader van deze wet is binnen de GGZ vereist dat de communicatie veilig verloopt. Hiervoor gebruik ik het emailaccount van Zorgmail. Hiermee kunnen we veilig afspraken maken, kan ik u bijvoorbeeld veilig het behandelplan mailen zodat u het rustig kunt doornemen.

Wachttijd

De wachttijden staan onder het kopje home. Er staat een wachttijd voor de intake en een wachttijd voor de fase tussen de intake en behandeling vermeldt.  Er wordt getracht de wachttijd voor de intake zo kort mogelijk te houden. Er is geen wachttijd tussen de intakefase en behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Intake en behandeling

Het eerste gesprek is een intake gesprek waarin veel informatie gevraagd wordt over uw klachten, uw achtergrond, uw huidige leven, dingen die goed gaan, uw hulpvraag. Er wordt een voorlopige diagnose gesteld. Tevens wordt besproken of ik u wel of niet kan behandelen. Eventueel wordt gevraagd om een partner of andere belangrijk persoon mee te nemen voor een hetero-anamnese. Dit kan soms nodig zijn om ook te horen hoe de omgeving met uw klachten omgaat en eventueel advies te geven aan de omgeving.

Om de diagnose goed te kunnen stellen worden er vragenlijsten afgenomen via internet op een beveiligde site, naast een ROM vragenlijst (zie hieronder bij ROM). Soms is nog een tweede intakegesprek nodig.

In het tweede of derde gesprek wordt een advies voor behandeling gegeven en wordt een behandelplan met u opgesteld, waar wilt u aan werken, wat moet er veranderen en hoe gaan we dat doen. Dit heet indicatiestelling. U krijgt een afschrift of per email uw behandelplan toegestuurd. Dit kunt u ook gebruiken ter informatie aan uw omgeving.

Daarna start de behandeling veelal met cognitieve gedragstherapie (zie behandeling).

Tussendoor wordt er geevalueerd door met u te bespreken hoe u de behandeling vindt gaan, wordt gekeken naar de doelen of die behaald worden en eventueel tussentijdse vragenlijsten worden afgenomen. Ook wordt de therapeutische relatie en de tevredenheid besproken en daarvoor wordt een vragenlijst afgenomen, de CQi.

Aan het einde van de behandeling worden de vragenlijsten opnieuw afgenomen om te kijken of de klachten zijn afgenomen. In overleg wordt de behandeling afgesloten.

Bij toestemming wordt de verwijzer, meestal de huisarts, geïnformeerd na de intake en aan het einde van de behandeling. De huisarts krijgt bij de start van de behandeling een samenvatting van het behandelplan en na een jaar een samenvatting van de evaluatie. Bij afsluiting krijgt de huisarts een ontslagbrief. Ook u kunt een kopie hiervan krijgen. Als er een doorverwijzing nodig is, zal ik met u bespreken wat de opties zijn en u informeren en het advies in de brief aan de huisarts zetten.

Zonodig zal ik met uw toestemming met de huisarts overleggen over bijvoorbeeld diagnose, medicatie, somatiek.

Indicatiestelling en intervisie

Als psychotherapeut en LVVP lid ben ik verplicht om de indicatie te bespreken met collega’s. Dit doe ik in twee intervisiegroepen. Daar bespreek ik uw casus geanonimiseerd. Collega’s kijken mee naar de juiste indicatie voor behandeling, en eventueel tijdens het verloop van de behandeling bij vragen die ik heb of die u heeft over de behandeling. Zij geven een professioneel advies wat ik met u bespreek en in het dossier rapporteer. De collega’s zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

ROM

Aanlevering van ROM-data is een verplicht onderdeel van het kwaliteitsstatuut voor de ggz.

ROMmen kent voordelen voor zowel de cliënt als de behandelaar. ROM-rapportage maakt evaluatie van individuele behandeling en benchmarking (onderzoek) mogelijk. Vanaf 1 oktober 2016 is er een verplichte aanlevering van de ROM gegevens aan de Stichting Benchmarkt GGZ SBG.

Er zijn veel maatregelen genomen om herleidbaarheid van data (ook op indirecte wijze) onmogelijk te maken. Dit gebeurt onder meer door data van u onomkeerbaar te pseudonimiseren en te versleutelen. SVR garandeert dat cliënten niet herkenbaar terug te vinden zijn in de data die naar SBG gaan. Zorgverzekeraars hebben geen inzage in uw individuele ROM-data. Zij zien alleen de ROM-responspercentages en ROM-data op geaggregeerd groepsniveau waarin individuele praktijken niet herkenbaar zijn.

ZPM Zorgprestatiemodel

Dit jaar is het nieuwe zorgstelstel voor de GGZ ingegaan, het ZorgPrestatieModel (ZPM). Voor bepaling van de zorgzwaarte is het verplicht een indicatie aan te leveren aan de zorgverzekeraar. Deze zorgzwaarte wordt bepaald door een interview bij afname van de HONOS. Er zijn zeven categorieen zorgtypering ZT01 tot en met ZT07, van licht tot aanhoudend beperkend. Aan de zorgverzekeraar wordt het nummer van de zorgtypering aangeleverd, dus niet de inhoud van de vragenlijst. Aan de hand van de zorgtypering wordt de vergoeding geregeld.
Als u bezwaar hebt dat de zorgtypering aan de zorgverzekering wordt doorgegeven kunt u dit aangeven. Dit heeft wel gevolgen voor uw vergoedingen. U dient dan uw behandeling zelf te betalen en zelf te declareren bij de zorgverzekering.

Vakantie en ziekte behandelaar

Bij vakantie of ziekte behandelaar wordt indien nodig een collega gevraagd als contactpersoon. U kunt aangeven of u daar gebruik van wilt maken. Ook kan in overleg met de huisarts de POH als overbruggingscontact gevraagd worden.

Crisis

Bij verergering van de klachten kunt u contact opnemen en wordt indien mogelijk een eerdere afspraak ingepland en wordt bekeken wat er nodig is.

Bij verheviging van uw klachten waarbij gevaar voor uzelf of uw omgeving gemeld wordt, wordt op de praktijkdagen de huisarts en de crisisdienst ingeschakeld. Op andere tijden kunt u zelf of uw familie de huisarts inlichten. De huisarts kan de crisisdienst laten inschakelen.

Wat zijn uw rechten en plichten en die van de psycholoog/psychotherapeut?

De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich te houden aan
bepaalde regels. Hiervoor zijn twee beroepscodes opgesteld:
– Beroepscode voor psychotherapeuten: deze geldt voor psychotherapeuten
– Beroepscode voor psychologen: deze geldt voor eerstelijns/gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen.
Verder geldt een aantal wetten waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en patiënten zijn vastgelegd.
– de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
– de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
– de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
– de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
– de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
De belangrijkste punten uit deze wetten worden hierna toegelicht.

Wat mag wel en wat mag niet in de behandelrelatie?

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie.
Het contact en de relatie tussen de psycholoog/psychotherapeut en zijn patiënt is strikt beroepsmatig. De behandelaar mag bijvoorbeeld geen cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Ook intimiteiten zijn niet toegestaan; seksueel contact tussen behandelaar en patiënt is verboden. Tijdens de behandeling mag de psycholoog/psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Heeft de psycholoog/psychotherapeut een beroepsgeheim?

Voor uw psycholoog/psychotherapeut geldt een beroepsgeheim: hij moet uw gegevens geheimhouden. Alleen als u daar expliciet toestemming voor geeft, mag hij gegevens over u aan bijvoorbeeld het UWV of Arbodienst geven.
Alleen in noodsituaties mag uw psycholoog/psychotherapeut zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.
Uw behandelaar mag met collega’s over uw behandeling overleggen. Overigens hebben die collega’s ook een geheimhoudingsplicht. Uw behandelaar heeft uw toestemming wél nodig voor het geven van informatie aan uw huisarts.
De zorgverzekeraar moet controleren of uw behandeling correct is gedeclareerd.
Bij hoge uitzondering en alleen als daar aanleiding voor is, mag uw zorgverzekeraar in uw dossier kijken.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende
richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle)

Mag de zorgverzekeraar de diagnose weten?

Om de zorg vergoed te krijgen, stuurt uw  psycholoog/psychotherapeut een declaratie naar uw zorgverzekeraar. Valt uw behandeling onder de gespecialiseerde ggz, dan staat op deze declaratie de behandeldiagnose vermeld. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose op de declaratie ziet staan, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar.
Dit heet de opt-outregeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld die u kunt invullen. Op de factuur in de generalistische basis-ggz staat de diagnose niet vermeld.

Klachten

Bij een klacht kunt u dit eerst met de behandelaar bespreken. We proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging  LVVP waarbij behandelaar is aangesloten voor de klachtenregeling.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

Klachtafhandeling met behulp van de klachtenfunctionaris

Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, dient uw  patiënt bij voorkeur eerst het LVVP-klachtenformulier in te vullen. Hij/zij mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met hem/haar opneemt. De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken op tel: (088) 234 16 06.

Mocht u of uw patiënt -alvorens deze een klacht indient- vragen hebben over tarieven of regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via tel: (030) 236 43 38 of via t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info.

U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen.

Wat doet de Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken?

De patiënt kan zijn klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De patiënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, waar per 1-1-2017 een speciaal portaal is ingericht voor patiënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters).

Het postadres is:

Geschillencommissie LVVP
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

LVVP,  Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten,  telefoon  030 236 43 38.

https://lvvp.info/wp-content/uploads/2018/07/Klachtenregeling-LVVP-Wkkgz.pdf

Actieve verandering door stilstaan en beweging