Werkwijze

Aanmelding: 

U kunt zich telefonisch aanmelden of per email.

Telefonisch bereikbaar 06 2447 6052 op maandag en dinsdag van 13.00-13.30u.

Mocht ik telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u een boodschap inspreken met vermelding van naam en telefoonnummer.  Ik bel  u zo snel mogelijk terug.

Emailinfo@activepsychotherapie.nl

Per 25 mei geldt de Europese wet op privacy, de AVG. In het kader van deze wet is binnen de GGZ vereist dat de communicatie veilig verloopt. Hiervoor gebruik ik het emailaccount van Zorgmail. Hiermee kunnen we veilig afspraken maken, kan ik u bijvoorbeeld veilig het behandelplan mailen zodat u het rustig kunt doornemen.

Wachttijd

De wachttijden staan onder het kopje home. Er staat een wachttijd voor de intake en een wachttijd voor de fase tussen de intake en behandeling vermeldt.  Er wordt getracht de wachttijd voor de intake zo kort mogelijk te houden. Er is geen wachttijd tussen de intakefase en behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Intake en behandeling

Het eerste gesprek is een intake gesprek waarin veel informatie gevraagd wordt over uw klachten, uw achtergrond, uw huidige leven, dingen die goed gaan, uw hulpvraag. Er wordt een voorlopige diagnose gesteld. Tevens wordt besproken of ik u wel of niet kan behandelen.

Om de diagnose goed te kunnen stellen worden er vragenlijsten afgenomen via internet op een beveiligde site. Soms is nog een tweede intakegesprek nodig.

In het tweede of derde gesprek wordt een advies voor behandeling gegeven en wordt een behandelplan met u opgesteld, waar wilt u aan werken, wat moet er veranderen en hoe gaan we dat doen. Dit heet indicatiestelling.

Daarna start de behandeling veelal met cognitieve gedragstherapie (zie behandeling).

Aan het einde van de behandeling worden de vragenlijsten opnieuw afgenomen om te kijken of de klachten zijn afgenomen. In overleg wordt de behandeling afgesloten.

Bij toestemming wordt de verwijzer, meestal de huisarts, geïnformeerd na de intake en aan het einde van de behandeling.

Indicatiestelling en intervisie

Als psychotherapeut en LVVP lid ben ik verplicht om de indicatie te bespreken met collega’s. Dit doe ik in twee intervisiegroepen. Daar bespreek ik uw casus geanonimiseerd. Collega’s kijken mee naar de juiste indicatie voor behandeling, en eventueel tijdens het verloop van de behandeling bij vragen die ik heb of die u heeft over de behandeling. Zij geven een professioneel advies wat ik met u bespreek en in het dossier rapporteer. De collega’s zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

ROM

Aanlevering van ROM-data is een verplicht onderdeel van het kwaliteitsstatuut voor de ggz.

ROMmen kent voordelen voor zowel de cliënt als de behandelaar. ROM-rapportage maakt evaluatie van individuele behandeling en benchmarking (onderzoek) mogelijk. Vanaf 1 oktober 2016 is er een verplichte aanlevering van de ROM gegevens aan de Stichting Benchmarkt GGZ SBG.

Er zijn veel maatregelen genomen om herleidbaarheid van data (ook op indirecte wijze) onmogelijk te maken. Dit gebeurt onder meer door data van u onomkeerbaar te pseudonimiseren en te versleutelen. SVR garandeert dat cliënten niet herkenbaar terug te vinden zijn in de data die naar SBG gaan. Zorgverzekeraars hebben geen inzage in uw individuele ROM-data. Zij zien alleen de ROM-responspercentages en ROM-data op geaggregeerd groepsniveau waarin individuele praktijken niet herkenbaar zijn.

Vakantie en ziekte behandelaar

Bij vakantie of ziekte behandelaar wordt indien nodig een collega gevraagd als contactpersoon. Ook kan in overleg met de huisarts de POH als overbruggingscontact gevraagd worden.

Crisis

Bij verergering van de klachten kunt u contact opnemen en wordt indien mogelijk een eerdere afspraak ingepland en wordt bekeken wat er nodig is.

Bij verheviging van uw klachten waarbij gevaar voor uzelf of uw omgeving gemeld wordt, wordt op de praktijkdagen de huisarts en de crisisdienst ingeschakeld. Op andere tijden kunt u zelf of uw familie de huisarts inlichten. De huisarts kan de crisisdienst laten inschakelen.

Wat zijn uw rechten en plichten en die van de psycholoog/psychotherapeut?

De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich te houden aan
bepaalde regels. Hiervoor zijn twee beroepscodes opgesteld:
– Beroepscode voor psychotherapeuten: deze geldt voor psychotherapeuten
– Beroepscode voor psychologen: deze geldt voor eerstelijns/gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen.
Verder geldt een aantal wetten waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en patiënten zijn vastgelegd.
– de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
– de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
– de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
– de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
– de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
De belangrijkste punten uit deze wetten worden hierna toegelicht.

Wat mag wel en wat mag niet in de behandelrelatie?

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie.
Het contact en de relatie tussen de psycholoog/psychotherapeut en zijn patiënt is strikt beroepsmatig. De behandelaar mag bijvoorbeeld geen cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Ook intimiteiten zijn niet toegestaan; seksueel contact tussen behandelaar en patiënt is verboden. Tijdens de
behandeling mag de psycholoog/psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Heeft de psycholoog/psychotherapeut een beroepsgeheim?

Voor uw psycholoog/psychotherapeut geldt een beroepsgeheim: hij moet uw gegevens geheimhouden. Alleen als u daar expliciet toestemming voor geeft, mag hij gegevens over u aan bijvoorbeeld het UWV of Arbodienst geven.
Alleen in noodsituaties mag uw psycholoog/psychotherapeut zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.
Uw behandelaar mag met collega’s over uw behandeling overleggen. Overigens hebben die collega’s ook een geheimhoudingsplicht. Uw behandelaar heeft uw
toestemming wél nodig voor het geven van informatie aan uw huisarts.
De zorgverzekeraar moet controleren of uw behandeling correct is gedeclareerd.
Bij hoge uitzondering en alleen als daar aanleiding voor is, mag uw
zorgverzekeraar in uw dossier kijken.

Mag de zorgverzekeraar de diagnose weten?

Om de zorg vergoed te krijgen, stuurt uw  psycholoog/psychotherapeut een declaratie naar uw zorgverzekeraar. Valt uw behandeling onder de gespecialiseerde ggz, dan staat op deze declaratie de behandeldiagnose vermeld. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose op de declaratie ziet staan, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar.
Dit heet de opt-outregeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld die u kunt invullen. Op de factuur in de generalistische basis-ggz staat de diagnose niet vermeld.

Klachten

Bij een klacht kunt u dit eerst met de behandelaar bespreken. We proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging  LVVP waarbij behandelaar is aangesloten voor de klachtenregeling.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen.

Het postadres is:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Het e-mailadres is:
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

LVVP,  Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten,  telefoon  030 236 43 38. https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Actieve verandering door stilstaan en beweging